Saat 14:00’e Kadar Verilen Siparişlerde İstanbul İçi Aynı Gün Teslimat
Kapat

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda şatış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

 

MADDE 1- TARAFLAR

SATICI 

Ticari Ünvanı                  : Hatice Kapusuzoğlu Vos Çiçek Atölyesi

 

Vergi Dairesi /

TC Kimlik/ Vergi No          : Erenköy Vergi Dairesi 23275492622

Adresi                            : 19 Mayıs Mah. Rıfkı Bey Sk. Cavit Bey Apt. No:8/2 Kadıköy İstanbul

Telefon                          : +90 216 999 37 97

E-mail                            : hello@vosistanbul.com

Web                              : www.vosistanbul.com

ALICI

Adı – soyadı / Ünvanı       :

Adresi                            :

Telefon              :

E-mail                            :

 

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın HATİCE KAPUSUZOĞLU VOS ÇİÇEK ATÖLYESİ’NE (SATICI) ait www.vosistanbul.com ve/veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden (“Websitesi”), SATICI’YA ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip malın satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KURULMASI

ALICI, sözleşme’yi okuduğunu ve anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu işbu sözleşmenin kurulması ile peşinen kabul ve taahhüt eder.

ALICI, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin özgür iradesine uygun olduğunu ve sözleşme şartlarına hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.

İşbu sözleşme, ekleri ve www.vosistanbul.com üzerinden yapılan işlemler kapsamında tedarik edilen bilgiler ve elektronik vasıtalarla onaylanan konular, Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in  6. Maddesine uygun olarak düzenlenmiştir.

İşbu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Sözleşme hükümleri dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.

İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı TBK hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. TBK 21. Maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi alıcı tarafından yapılmıştır. Sözleşme hükümleri sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı nitelik taşımaz. İşbusözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka / modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

Sözleşme tarihi:

Ürünün telsim tarihi:

Teslim masraflarının tutarı:

Mal/Hizmet/Ürün türü: ….

Miktarı: … adet

Marka/Model: ….

Peşin TL Satış Fiyatı (Vergiler Dahil): …. TL

Ödeme Şekli ve Planı: Çevirimiçi sanal POS uygulaması üzerinden ……….Bankası kredi kartı ile ….. (yazıyla ……………………………………….) TL peşin ödeme

Teslimat Ücreti: …. TL

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup anladığını, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder. Alıcı Tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin yer aldığı kanallarla ulaştırabilir.

ALICI, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre tüketiciye yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir.

Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, ALICI’ya sözleşme konusu ürüne denk düşebilecek kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

Sözleşme konusu ürünün SATICI tarafından tesliminin gerçekleştirilebilmesi için işbu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ALICI tarafından ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.

ALICI’nin işbu sözleşmedeki ödeme yükümünün herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi halinde SATICI tarafından, tahsil edilemeyen ürün bedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibi başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir.

Sözleşme konusu ürünün teslimat masrafları ALICI’ya aittir. Alım işlemi; Satıcı’nın stokunun müsait olması durumunda ve ödemenin yapılması koşuluyla tamamlanır. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal bedeli ödenmez veya yapılan ödeme herhangi bir suretle geri alınır ise, Satıcı Mal’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

ALICI’nın yanlış adres bildirmiş olması veya teslimat anında adreste telsim alacak kimsenin olmaması, teslim almaktan kaçınması veya teslim işleminin ALICI’nın fiil ve davranışları nedeniyle gerçekleşmemesi hallerinde doğacak zararlardan ALICI sorumlu olacaktır.

ALICI, işbu Sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecektir. Tahrip olmuş, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. ALICI tarafından kayıtsız şartsız teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimle birlikte ürünün sorumluluğu ve hasarlar ALICI’ya aittir.

ALICI, web sitesinde görmüş olduğu örneklerin mevsime göre değişebilecek tür ve renkte çiçekler olduğunu kabul ile satın alma sonrasında görsele göre hazırlanacak olan ürünlerde bu tip farklılıklar olabileceğini kabul ve bayan etmiştir.

 

MADDE 6 – CAYMA HAKKI 

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in Cayma Hakkı başlıklı 7.maddesi 4.fikrasi c bendine göre ; Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda tüketici cayma hakkini kullanamaz. Ayrıca tüketicinin, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı yoktur.

 

 

MADDE 7 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

SATICI, sipariş edilen ürünlerin stokta bulunmaması, ALICI’nın ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve ALICI’nın işbu sözleşmede belirtilen adresine teslimat yapılamaması ve sebep ve gerekçe bildirmeyeceği sair hallerde sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız fesih etme hakkına sahiptir. Bu durumda SATICI, eğer ALICI tarafından ödeme yapılmışsa ürün bedelini ALICI’ya iade edecektir.

Sözleşmenin ALICI’nın kusuru nedeni ile fesih edilmesi halinde teslimat masrafları ALICI’ya aittir.

 

MADDE 8 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

TARAFLAR, İş bu sözleşmeden kaynaklan uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri Ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.

 

MADDE 9 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail/whatsapp mesajları aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu ilgili maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10 – YÜRÜRLÜK 

10(on) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

SATICI                                                                                                              ALICI